Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho \(a,\,\,b\) là các số thực dương; \(m,\,\,n\) là các số thực tùy ý. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Câu 376409: Cho \(a,\,\,b\) là các số thực dương; \(m,\,\,n\) là các số thực tùy ý. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. \({a^m}.{b^n} = {\left( {ab} \right)^{mn}}\)

B. \({a^{ - m}}.{b^m} = {\left( {\dfrac{b}{a}} \right)^m}\)

C. \({a^m}.{b^m} = {\left( {ab} \right)^{2m}}\)

D. \({a^m}.{a^n} = {a^{mn}}\)

Câu hỏi : 376409

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức \({a^{m + n}} = {a^m}.{a^n};\,\,{a^{m - n}} = \dfrac{{{a^m}}}{{{a^n}}};\,\,{a^{ - m}} = \dfrac{1}{{{a^m}}}.\)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \({a^{ - m}}.{b^m} = \dfrac{{{b^m}}}{{{a^m}}} = {\left( {\dfrac{b}{a}} \right)^m} \Rightarrow \) Đáp án B đúng.

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com