Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là tổ chức cách mạng tiêu biểu cho khuynh hướng cứu nước nào?

Câu 377499: Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là tổ chức cách mạng tiêu biểu cho khuynh hướng cứu nước nào?

A. Cách mạng vô sản.

B. Cách mạng dân chủ nhân dân.

C. Cách mạng tư sản.

D. Cách mạng dân chủ tư sản.

Câu hỏi : 377499

Phương pháp giải:

giải thích

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là tổ chức cách mạng tiêu biểu cho khuynh hướng cứu nước cách mạng vô sản.

  Chọn: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com