Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

True friends always stand by you when you’re _______.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Câu 378497: True friends always stand by you when you’re _______.

A. home and dry

B. high and low

C. on and off

D. down and out

Câu hỏi : 378497

Phương pháp giải:

Kiến thức: Thành ngữ

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  be home and dry: thành công 

  high and low: mọi nơi

  on and off: bật và tắt (không phải thành ngữ)

  down and out: không tiền bạc, công việc, nhà cửa,…; thất cơ lỡ vận

  Tạm dịch: Những người bạn thật sự luôn sát cánh bên bạn khi bạn thất

  cơ lỡ vận.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com