`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ở một quần thể thực vật tự thụ phấn nghiêm ngặt, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Thế hệ xuất phát (P) của quần thể này có thành phần kiểu gen là: 0,5 AA : 0,4 Aa : 0,1aa. Cấu trúc của quần thể ở thế hệ F2 là:

Câu 380032: Ở một quần thể thực vật tự thụ phấn nghiêm ngặt, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Thế hệ xuất phát (P) của quần thể này có thành phần kiểu gen là: 0,5 AA : 0,4 Aa : 0,1aa. Cấu trúc của quần thể ở thế hệ F2 là:

A. 0,6 AA : 0,2 Aa : 0,2 aa. 

B. 0,65 AA : 0,1 Aa : 0,25 aa.

C. 0,49 AA : 0,42 Aa : 0,09 aa.

D. 0,55 AA : 0,2 Aa : 0,25 aa.

Câu hỏi : 380032
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Ở thế hệ F2, cấu trúc quần thể là:

  (0,5 + 0,4 × 1/8)AA : (0,4 × 1/4)Aa : 0,1 + (0,4 × 1/8)aa = 0.65AA:0,1Aa:0.25aa

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com