Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Kết quả của phép chia \(16224:312\)

Câu 381214: Kết quả của phép chia \(16224:312\)

A. \(48\)                    

B. \(52\)                   

C. \(51\)                 

D. \(49\)

Câu hỏi : 381214

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính, thực hiện chia theo thứ tự từ trái qua phải.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đặt tính ta được:

   

  Vậy \(16224:312 = 52\)

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com