Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mạch RLC mắc nối tiếp trong đó \(R = 20\Omega \), cuộn cảm thuần có \(L = \dfrac{{0,7}}{\pi }H\)và \(C = \dfrac{{{{2.10}^{ - 4}}}}{\pi }F\). Cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức là \({\rm{i  = }}\sqrt[]{2}{\rm{cos100}}\pi t\left( A \right)\). Biểu thức hiệu điện thế là?

Câu 381457:

Mạch RLC mắc nối tiếp trong đó \(R = 20\Omega \), cuộn cảm thuần có \(L = \dfrac{{0,7}}{\pi }H\)và \(C = \dfrac{{{{2.10}^{ - 4}}}}{\pi }F\). Cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức là \({\rm{i  = }}\sqrt[]{2}{\rm{cos100}}\pi t\left( A \right)\). Biểu thức hiệu điện thế là?

A. \(u = 40\cos \left( {100\pi t} \right)V\)                                    

B. \(u = 40\cos \left( {100\pi t + \dfrac{\pi }{4}} \right)V\)

C. \(u = 40\cos \left( {100\pi t - \dfrac{\pi }{4}} \right)V\) 

D. \(u = 40\cos \left( {100\pi t + \dfrac{\pi }{2}} \right)V\)

Câu hỏi : 381457

Phương pháp giải:

Công thức cảm kháng, dung kháng và tổng trở: \(\left\{ \begin{array}{l}{Z_L} = \omega L\\{Z_C} = \dfrac{1}{{\omega C}}\\Z = \sqrt {{R^2} + {{\left( {{Z_L} - {Z_C}} \right)}^2}} \end{array} \right.\)


Độ lệch pha giữa u và i: \(\tan \varphi  = \dfrac{{{Z_L} - {Z_C}}}{R}\)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cảm kháng và dung kháng: \(\left\{ \begin{array}{l}{Z_L} = 100\pi .\dfrac{{0,7}}{\pi } = 70\Omega \\{Z_C} = \dfrac{1}{{100\pi .\dfrac{{{{2.10}^{ - 4}}}}{\pi }}} = 50\Omega \end{array} \right.\)

  Tổng trở: \(Z = \sqrt {{R^2} + {{\left( {{Z_L} - {Z_C}} \right)}^2}}  = \sqrt {{{20}^2} + {{\left( {70 - 50} \right)}^2}}  = 20\sqrt 2 \Omega \)

  Hiệu điện thế cực đại: \({U_0} = {I_0}Z = \sqrt 2 .20\sqrt 2  = 40V\)

  Độ lệch pha giữa u và i là:

  \(\begin{array}{l}\tan \varphi  = \dfrac{{{Z_L} - {Z_C}}}{R} = \dfrac{{70 - 50}}{{20}} = 1 \Rightarrow \varphi  = {\varphi _u} - {\varphi _i} = \dfrac{\pi }{4}\\ \Rightarrow {\varphi _u} = {\varphi _i} + \dfrac{\pi }{4} = \dfrac{\pi }{4}\end{array}\)

  Biểu thức hiệu điện thế là: \(u = 40\cos \left( {100\pi t + \dfrac{\pi }{4}} \right)V\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com