`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

He was so insubordinate that he lost his job within a week.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions from 3 to 4.

Câu 382858: He was so insubordinate that he lost his job within a week.

A. understanding                                

B. obedient                             

C. fresh                       

D. disobedient

Câu hỏi : 382858

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng, từ trái nghĩa

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  insubordinate (adj): ngỗ nghịch, không vâng lời

  A. understanding (adj): am hiểu, hiểu biết    

  B. obedient (adj): tuân theo, vâng lời

  C. fresh (adj): tươi, tươi mới

  D. disobedient (adj): không vâng lời, không tuân theo

  => insubordinate (adj): ngỗ nghịch, không vâng lời >< obedient (adj): tuân theo, nghe lời

  Tạm dịch: Anh ấy quá ngỗ nghịch đến nỗi mất việc trong vòng một tuần.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com