Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sự kiện lịch sử nào dưới đây là mốc đánh dấu công nhân Việt Nam bước đầu đi vào đấu tranh tự giác?

Câu 384942: Sự kiện lịch sử nào dưới đây là mốc đánh dấu công nhân Việt Nam bước đầu đi vào đấu tranh tự giác?

A. Công nhân Ba Son (Sài Gòn) bãi công thắng lợi.

B. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930.

C. Công hội (bí mật) được thành lập.

D. Các tổ chức cộng sản ra đời năm 1929.

Câu hỏi : 384942

Phương pháp giải:

giải thích

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Sự kiện đánh dấu công nhân Việt Nam bước đầu đi vào đấu tranh tự giác là: Công nhân Ba Son (Sài Gòn) bãi công thắng lợi. Bởi vì: Nếu như trước đây, phong trào công nhân diễn ra chưa có tổ chức lãnh đạo, chủ yếu mang tính tự phát với mục tiêu đòi quyền lợi về kinh tế thì đến năm 1925, cuộc bãi công của công nhân Ba son đã được đặt dưới sự lãnh đạo của Công hội Bí mật, có tổ chức kết hợp đấu tranh đòi quyền lợi chính trị, kinh tế và đoàn kết quốc tế.

  Chọn: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com