`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phản ứng nào sau đây P thể hiện tính oxi hóa?

Câu 385477: Phản ứng nào sau đây P thể hiện tính oxi hóa?

A. 2P + 3Ca → Ca3P2.  

B. 6P + 5KClO3 → 3P2O5 + 5KCl. 

C. 2P + 5Cl2 → 2PCl5.  

D. 4P + 3O2 → 2P2O3.

Câu hỏi : 385477

Phương pháp giải:

Khi số oxi hóa của P giảm từ 0 xuống số oxi hóa thấp hơn thì P thể hiện tính oxi hóa.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Xét sự thay đổi số oxi hóa của nguyên tố P trong các phản ứng sau:

  \({\mathbf{A}}.2\mathop P\limits^0 {\text{ }} + {\text{ }}3Ca{\text{ }} \to {\text{ }}C{a_3}{\mathop P\limits^{ - 3} _2}.\)

  \({\mathbf{B}}.6\mathop P\limits^0 {\text{ }} + {\text{ }}5KCl{O_3} \to {\text{ }}3{\mathop P\limits^{ + 5} _2}{O_5} + {\text{ }}5KCl.\;\)

  \({\mathbf{C}}.2\mathop P\limits^0 {\text{ }} + {\text{ }}5C{l_2} \to {\text{ }}2\mathop P\limits^{ + 5} C{l_5}.\)

  \({\mathbf{D}}.4\mathop P\limits^0 {\text{ }} + {\text{ }}3{O_2} \to {\text{ }}2{\mathop P\limits^{ + 3} _2}{O_3}.\)

  Ta thấy ở phản ứng A số oxi hóa của P giảm từ 0 xuống -3 nên P thể hiện tính oxi hóa.

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com