`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Viết thương của phép chia \(5:7\)dưới dạng phân số ta được:

Câu 392594: Viết thương của phép chia \(5:7\)dưới dạng phân số ta được:

A. \(\frac{7}{5}\)                          

B. \(\frac{5}{1}\)                        

C. \(\frac{7}{1}\)                                 

D. \(\frac{5}{7}\)

Câu hỏi : 392594

Phương pháp giải:

Thương của phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên (khác 0) có thể viết thành một phân số, tử số là số bị chia và mẫu số là số chia. Chẳng hạn: \(8:7 = \frac{8}{7}\).

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Thương của phép chia \(5:7\)dưới dạng phân số ta được: \(5:7 = \frac{5}{7}\).

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com