Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phương trình tham số của đường thẳng \(d\) đi qua \(O\) và song song với đường thẳng \(\Delta :6x + 2y + 1 = 0\) là:

Câu 394098: Phương trình tham số của đường thẳng \(d\) đi qua \(O\) và song song với đường thẳng \(\Delta :6x + 2y + 1 = 0\) là:

A. \(\left\{ \begin{array}{l}x = 2\\y =  - 1 + 6t\end{array} \right..\)       

B. \(\left\{ \begin{array}{l}x = 2t\\y =  - 6t\end{array} \right..\)            

C. \(\left\{ \begin{array}{l}x = 2 + t\\y = 5 + 6t\end{array} \right..\)                

D. \(\left\{ \begin{array}{l}x = 1\\y = 2 + 6t\end{array} \right..\)

Câu hỏi : 394098

Phương pháp giải:

Hai đường thẳng song song có cùng VTPT.


Phương trình đường thẳng \(d\) đi qua \(M\left( {{x_0};\,\,{y_0}} \right)\) và có VTPT \(\overrightarrow n  = \left( {A;\,\,B} \right)\) có dạng: \(A\left( {x - {x_0}} \right) + B\left( {y - {y_0}} \right) = 0.\)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  +) Xét phương trình \(\Delta :\,\,6x + 2y + 1 = 0 \Rightarrow {\vec n_\Delta } = \left( {6;\,\,2} \right)\)

  +) Vì \(d\,\,{\rm{//}}\,\,\Delta \) nên  \({\vec n_d} = {\vec n_\Delta } = \left( {6;\,\,2} \right) \Rightarrow {\vec u_\Delta } = \left( {2;\,\, - 6} \right)\)

  Phương trình tham số của đường thẳng \(d\) đi qua \(O\left( {0;\,\,0} \right)\) nhận \({\vec u_\Delta } = \left( {2;\,\, - 6} \right)\) làm VTCP là:

  \(\left( d \right):\,\,\left\{ \begin{array}{l}x = 2t\\y =  - 6t\end{array} \right..\)

  Chọn  B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com