Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam được nêu rõ trong Báo cáo Bàn về cách mạng Việt Nam của Trường Chinh là gì?

Câu 399554: Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam được nêu rõ trong Báo cáo Bàn về cách mạng Việt Nam của Trường Chinh là gì?

A. Đánh đuổi đế quốc xâm lược, xóa bỏ tàn dư phong kiến và nửa phong kiến.

B. Đánh đuổi đế quốc xâm lược, phong kiến và tư sản tay sai.

C. Đánh đuổi đế quốc xâm lược và bọn phong kiến phản cách mạng.

D. Đánh đuổi đế quốc xâm lược và địa chủ phong kiến để đưa ruộng đất về tay dân cày.

Câu hỏi : 399554

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 140.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam được nêu rõ trong Báo cáo Bàn về cách mạng Việt Nam của Trường Chinh là: Đánh đuổi đế quốc xâm lược, xóa bỏ tàn dư phong kiến và nửa phong kiến

  Chọn: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com