Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho dung dịch CH3COOH 0,1M biết hằng số phân li axit của CH3COOH là Ka = 1,8.10-5. Nồng độ ion CH3COO- ở trạng thái cân bằng là:

Câu 404227: Cho dung dịch CH3COOH 0,1M biết hằng số phân li axit của CH3COOH là Ka = 1,8.10-5. Nồng độ ion CH3COO- ở trạng thái cân bằng là:

A. 0,67.10-3M.

B. 2,68.10-3M.

C. 1,33.10-3M.

D. 1,13.10-2M.

Câu hỏi : 404227

Phương pháp giải:

PT phân li: CH3COOH ⇄ CH3COO- + H+


Ban đầu:         0,1 (M)


Phân li:              x →               x  →       x (M)


Cân bằng:       0,1-x                 x             x (M)


Ta có: \({K_a} = \frac{{\left[ {C{H_3}CO{O^ - }} \right].\left[ {{H^ + }} \right]}}{{\left[ {C{H_3}COOH} \right]}} \to x\)


Suy ra nồng độ ion CH3COO- ở trạng thái cân bằng.

 • Đáp án : C
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  PT phân li: CH3COOH ⇄ CH3COO- + H+

  Ban đầu:         0,1 (M)

  Phân li:              x →               x  →       x (M)

  Cân bằng:       0,1-x                 x             x (M)

  Ta có: \({K_a} = \frac{{\left[ {C{H_3}CO{O^ - }} \right].\left[ {{H^ + }} \right]}}{{\left[ {C{H_3}COOH} \right]}} \Leftrightarrow \frac{{{x^2}}}{{0,1 - x}} = 1,{8.10^{ - 5}}\)

  ⟹ x = 1,33267.10-3

  Vậy [CH3COO-] = x = 1,33267.10-3M

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com