Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nồng độ mol của ion CH3COO- trong dung dịch CH3COOH 0,1M là 0,0013M. Hằng số phân li axit của CH3COOH là

Câu 404234: Nồng độ mol của ion CH3COO- trong dung dịch CH3COOH 0,1M là 0,0013M. Hằng số phân li axit của CH3COOH là

A. 1,2.10-5.

B. 2,0.10-5.

C. 2,3.10-5.

D. 1,7.10-5.

Câu hỏi : 404234

Phương pháp giải:

- Xác định nồng độ các chất, ion trong dung dịch tại trạng thái cân bằng dựa vào phương trình phân li: CH3COOH ⇄ CH3COO + H+


- Tính hằng số phân li axit theo công thức: 


\( {K_a} = \frac{{\left[ {C{H_3}CO{O^ - }} \right].\left[ {{H^ + }} \right]}}{{\left[ {C{H_3}COOH} \right]}}\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  PT phân li:     CH3COOH ⇄  CH3COO    +     H+

  Ban đầu:             0,1M

  Phân li:             0,0013M ←   0,0013M →   0,0013M

  Cân bằng:         0,0987M        0,0013M        0,0013M

  \( \to {K_a} = \frac{{\left[ {C{H_3}CO{O^ - }} \right].\left[ {{H^ + }} \right]}}{{\left[ {C{H_3}COOH} \right]}} = \frac{{0,{{0013}^2}}}{{0,0987}} = 1,{7.10^{ - 5}}\)

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com