Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dung dịch HF 0,02M có độ điện li α = 0,15. Hằng số phân li axit của HF là

Câu 404235: Dung dịch HF 0,02M có độ điện li α = 0,15. Hằng số phân li axit của HF là

A. 5,3.10-4.

B. 6,3.10-4.

C. 4,3.10-4.

D. 7,3.10-4.

Câu hỏi : 404235

Phương pháp giải:

PT phân li:    HF       ⇄  F-     +     H+


Ban đầu:        Co                                  (M)


Phân li:         αCo →       αCo → αCo    (M)


Cân bằng:   (1-α)Co        αCo      αCo   (M)


Hằng số phân li axit:


\({K_a} = \frac{{\left[ {{F^ - }} \right].\left[ {{H^ + }} \right]}}{{\left[ {HF} \right]}} = \frac{{{{\left( {\alpha {C_o}} \right)}^2}}}{{\left( {1 - \alpha } \right){C_o}}} = \frac{{{\alpha ^2}{C_o}}}{{1 - \alpha }}\)


Thay α và Co vào công thức trên tính được giá trị Ka.

 • Đáp án : A
  (8) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  PT phân li:    HF       ⇄  F-     +     H+

  Ban đầu:        Co                                  (M)

  Phân li:         αCo →       αCo → αCo    (M)

  Cân bằng:   (1-α)Co        αCo      αCo   (M)

  Hằng số phân li axit:

  \({K_a} = \frac{{\left[ {{F^ - }} \right].\left[ {{H^ + }} \right]}}{{\left[ {HF} \right]}} = \frac{{{{\left( {\alpha {C_o}} \right)}^2}}}{{\left( {1 - \alpha } \right){C_o}}} = \frac{{{\alpha ^2}{C_o}}}{{1 - \alpha }}\)

  Thay α = 0,15 và Co = 0,02M vào công thức trên được:

  \({K_a} = \frac{{{\alpha ^2}{C_o}}}{{1 - \alpha }} = \frac{{0,{{15}^2}.0,02}}{{1 - 0,15}} = 5,{3.10^{ - 4}}\)

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com