Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Điểm \(A\) không thuộc đường thẳng \(d\) được kí hiệu là

Câu 406587: Điểm \(A\) không thuộc đường thẳng \(d\) được kí hiệu là

A. \(A \subset d\)

B. \(A \in d\)

C. \(A \not\subset d\)

D. \(A \notin d\)

Câu hỏi : 406587

Phương pháp giải:

Sử dụng kí hiệu: \( \in \) hoặc \( \notin \)


Kí hiệu \( \in \): Điểm thuộc đường thẳng hay đường thẳng đi qua điểm, chứa điểm.


Kí hiệu \( \notin \): Điểm không thuộc đường thẳng hay đường thẳng không đi qua điểm, không chứa điểm.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Điểm \(A\) không thuộc đường thẳng \(d\) được kí hiệu là \(A \notin d\).

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com