Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho biểu thức \(A = \frac{{{2^7}{{.9}^3}}}{{{6^5}{{.8}^2}}}\). Chọn khẳng định đúng.

Câu 408096: Cho biểu thức \(A = \frac{{{2^7}{{.9}^3}}}{{{6^5}{{.8}^2}}}\). Chọn khẳng định đúng.

A. \(A > 1\)                 

B. \(A < 1\)                    

C. \(A > 2\)                    

D. \(A = 1\)

Câu hỏi : 408096

Phương pháp giải:

Ta áp dụng công thức sau để tính toán:


* \({x^m}.{x^n} = \underbrace {x.x.x....x}_m.\underbrace {x...x}_n = {x^{m + n}}\)              


*\({x^m}:{x^n} = \frac{{{x^m}}}{{{x^n}}} = {x^{m - n}}\) (\(m \ge n\))


* \({x^{m.n}} = {\left( {{x^m}} \right)^n}\)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(A = \frac{{{2^7}{{.9}^3}}}{{{6^5}{{.8}^2}}} = \frac{{{2^7}.{{\left( {{3^2}} \right)}^3}}}{{{2^5}{{.3}^5}.{{\left( {{2^3}} \right)}^2}}} = \frac{{{2^7}{{.3}^6}}}{{{2^5}{{.2}^6}{{.3}^5}}} = \frac{{{2^7}{{.3}^6}}}{{{2^{11}}{{.3}^5}}} = \frac{{1.3}}{{{2^4}.1}} = \frac{3}{{16}}\).

  Vậy \(A<1\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com