Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Số tự nhiên liền sau số \(29\) là:

Câu 409198: Số tự nhiên liền sau số \(29\) là:

A. \(29\)

B. \(30\)

C. \(28\)

D. \(31\)

Câu hỏi : 409198

Phương pháp giải:

Số tự nhiên liền sau của số \(a\)  là \(a + 1.\)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Số tự nhiên liền sau số \(29\) là: \(29 + 1 = 30.\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com