Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đối với cách mạng miền Nam, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (tháng 1 - 1959) chủ trương:

Câu 409576: Đối với cách mạng miền Nam, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (tháng 1 - 1959) chủ trương:

A. Sử dụng bạo lực cách mạng để giành chính quyền về tay nhân dân.

B. Sử dụng con đường đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang.

C. Kết hợp chiến tranh chính quy với phát triển chiến tranh du kích.

D. Đấu tranh ngoại giao đòi hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất đất nước.

Câu hỏi : 409576

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 164.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đối với cách mạng miền Nam, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (tháng 1 - 1959) chủ trương: Sử dụng bạo lực cách mạng để giành chính quyền về tay nhân dân.

  Chọn: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com