Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hình vẽ dưới đây, biết \(a//b\). Tính \(x;y.\)

Câu 411908: Cho hình vẽ dưới đây, biết \(a//b\). Tính \(x;y.\)


A. \(x = 80^\circ ;y = 80^\circ .\)             

B. \(x = 60^\circ ;y = 80^\circ .\)   

C. \(x = 80^\circ ;y = 60^\circ .\)         

D. \(x = 60^\circ ;y = 60^\circ .\)

Câu hỏi : 411908

Phương pháp giải:

Áp dụng  tính chất hai đường thẳng song song để tính \(x.\) Áp dụng tính chất hai góc đối đỉnh để tính \(y.\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vì \(a//b\) nên \(\widehat {BAC} + \widehat {ACD} = 180^\circ \) (hai góc trong cùng phía bù nhau)

  Suy ra \(100^\circ  + x = 180^\circ  \Rightarrow x = 80^\circ \)

  Tương tự ta có \(\widehat {ABD} + \widehat {CDB} = 180^\circ  \Rightarrow \widehat {CDB} = 60^\circ \)

  Suy ra \(y = \widehat {CDB} = 60^\circ \) (hai góc đổi đỉnh)

  Vậy \(x = 80^\circ ;y = 60^\circ .\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com