Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 412383: Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai?

A. Sóng cơ lan truyền được trong chất rắn.    

B. Sóng cơ lan truyền được trong chất lỏng.

C. Sóng cơ lan truyền được trong chất khí.             

D. Sóng cơ lan truyền được trong chân không.

Câu hỏi : 412383

Phương pháp giải:

Sóng cơ lan truyền được trong các môi trường rắn, lỏng, khí. Sóng cơ không lan truyền được trong chân không.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Sóng cơ không lan truyền được trong chân không.

  → Phát biểu sai là: Sóng cơ lan truyền được trong chân không.

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com