Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khuynh hướng cách mạng nào ngày càng chiến ưu thế trong phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam trong những năm 20 (XX)?

Câu 412777: Khuynh hướng cách mạng nào ngày càng chiến ưu thế trong phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam trong những năm 20 (XX)?

A. khuynh hướng dân chủ tư sản

B. khuynh hướng vô sản

C. khuynh hướng phong kiến

D. khuynh hướng bạo động

Câu hỏi : 412777

Phương pháp giải:

Phân tích.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Đáp án A loại vì khuynh hướng dân chủ tư sản ngày càng mất đi vai trò lãnh đạo cách mạng và nhường chỗ cho khuynh hướng vô sản. Dấu chấm hết cho khuynh hướng dân chủ tư sản ở nước ta là sự thất bại của khởi nghĩa Yên Bái đầu năm 1930 và sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (2/1930).

  - Đáp án B lựa chọn vì sự phát triển của phong trào công nhân, sự ra đời của các tổ chức cộng sản đã cho thấy sự thắng thế của khuynh hướng vô sản đối với khuynh hướng dân chủ tư sản và sự thắng thế hoàn toàn được đánh dấu bằng sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (2/1930).

  - Đáp án C loại vì ngọn cờ phong kiến đã gãy gục từ cuối thế kỉ XIX, sang đầu thế kỉ XX thì khuynh hướng dân chủ tư sản đã thay thế cho khuynh hướng cứu nước phong kiến.

  - Đáp án D loại vì bạo động là 1 xu hướng trong khuynh hướng dân chủ tư sản chứ không phải là 1 khuynh hướng độc lập.

  Chọn: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com