Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dãy gồm các ion (không kể đến sự phân li của nước) cùng tồn tại trong một dung dịch là

Câu 415749: Dãy gồm các ion (không kể đến sự phân li của nước) cùng tồn tại trong một dung dịch là

A. Ag+, Na+, Cl-.

B. Ba2+, K+, SO42-.

C. H+, Fe3+, NO3-.

D. Al3+, Ba2+, OH-.

Câu hỏi : 415749

Phương pháp giải:

Các ion cùng tồn tại trong một dung dịch khi chúng không phản ứng với nhau.


Các ion phản ứng với nhau khi tạo chất kết tủa/chất khí/chất điện li yếu.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A có Ag+ + Cl- → AgCl ↓  ⟹ không tồn tại trong một dung dịch

  B có Ba2+ + SO42- → BaSO4 ↓ ⟹ không tồn tại trong một dung dịch

  C có các ion không phản ứng với nhau nên có thể cùng tồn tại trong một dung dịch

  D có Al3+ + 3OH- → Al(OH)3 ↓ ⟹ không tồn tại trong một dung dịch

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com