Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho 200 ml dung dịch X chứa axit HCl 2M và NaCl 2M. Số mol của các ion Na+, Cl-, H+ trong dung dịch X lần lượt là

Câu 416701: Cho 200 ml dung dịch X chứa axit HCl 2M và NaCl 2M. Số mol của các ion Na+, Cl-, H+ trong dung dịch X lần lượt là

A. 0,2; 0,2; 0,2.

B. 0,4; 0,8; 0,4.

C. 0,4; 0,4; 0,4.

D. 0,1; 0,4; 0,1.

Câu hỏi : 416701

Phương pháp giải:

Đổi số mol HCl, NaCl theo công thức: n = V.CM


Viết PT điện li, từ đó tính được số mol các ion theo số mol của HCl và NaCl

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phương trình điện li của NaCl và HCl

  NaCl → Na+ + Cl-

  HCl →  H+ + Cl-

  Số mol của HCl là 0,4 mol

  Số mol của NaCl là 0,4 mol

  ⟹ Số mol của Na+ là 0,4; Cl- là 0,8; H+ là 0,4

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com