Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nồng độ mol của cation trong dung dịch Ba(NO3)2 0,10M là

Câu 416700: Nồng độ mol của cation trong dung dịch Ba(NO3)2 0,10M là

A. 0,10M.

B. 0,30M.

C. 0,20M.

D. 0,40M.

Câu hỏi : 416700

Phương pháp giải:

Xác định cation phân li ra trong dd là ion nào, từ đó tính nồng độ mol ion đó theo nồng độ phân tử Ba(NO3)2.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phương trình điện li:  ⟹ cation là Ba2+

  Theo pt: Nồng độ mol của Ba2+  = CM Ba(NO3)2 = 0,10 M

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com