Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trộn 100 ml dung dịch H2SO4 0,2M với 400 ml dung dịch HCl 0,05M. Giá trị pH của dung dịch thu được là

Câu 417212: Trộn 100 ml dung dịch H2SO4 0,2M với 400 ml dung dịch HCl 0,05M. Giá trị pH của dung dịch thu được là

A. 0,75.

B. 0,82.

C. 0,92.

D. 1,05.

Câu hỏi : 417212

Phương pháp giải:

Tính tổng số mol H+ = 2n­H2SO4 + nHCl


V tổng = VH2SO4 + VHCl = ? (lít)


Sau đó tính [H+] = nH+ : Vtổng  = ?


Tính được pH = -log[H+]

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  nH+ = 2nH2SO4 + nHCl = 2.0,1.0,2 + 0,4.0,05 = 0,06 mol

  [H+] = n/V = 0,06 : 0,5 = 0,12M

  →pH = 0,92

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com