Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dung dịch NaOH có pH = 12. Cần pha loãng dung dịch này bao nhiêu lần để thu được dung dịch NaOH mới có pH = 11?

Câu 417218: Dung dịch NaOH có pH = 12. Cần pha loãng dung dịch này bao nhiêu lần để thu được dung dịch NaOH mới có pH = 11?

A. 10.

B. 100.     

C. 1000. 

D. 10000.

Câu hỏi : 417218

Phương pháp giải:

Vì số mol OH- trước và sau phản ứng bằng nhau nên ta luôn có: nT = nS → VT.[OH-]T = VS.[OH-]S


Từ đó lập được tỉ lệ \(\frac{{{V_S}}}{{{V_T}}} = \frac{{{{{\rm{[}}O{H^ - }{\rm{]}}}_T}}}{{{{{\rm{[}}O{H^ - }{\rm{]}}}_S}}} = ?\)và rút được tỉ lệ VS/VT = ?

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  pH  = 12 ⟹ pOH = 14 – 12 = 2 ⟹ [OH-]trước = 10-pOH = 10-2 (M)

  pH  = 11 ⟹ pOH = 14 – 11 = 3 ⟹ [OH-]sau = 10-pOH = 10-3 (M)

  luôn có nT = nS → VT.[OH-]T = VS.[OH-]S

  \(\frac{{{V_S}}}{{{V_T}}} = \frac{{{{{\rm{[}}O{H^ - }{\rm{]}}}_T}}}{{{{{\rm{[}}O{H^ - }{\rm{]}}}_S}}} = \frac{{{{10}^{ - 2}}}}{{{{10}^{ - 3}}}} = 10 \Rightarrow {V_S} = 10{V_T}\)

  → Vậy cần pha loãng dung dịch này 10 lần so với dung dịch ban đầu.

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com