Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 30 cm, Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính là ảnh ảo và cách vật 40 cm. Khoảng cách từ AB đến thấu kính có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây ?

Câu 418515: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 30 cm, Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính là ảnh ảo và cách vật 40 cm. Khoảng cách từ AB đến thấu kính có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây ?

A. 26 cm                                 

B. 30 cm.                                

C. 21 cm                                 

D. 28 cm

Câu hỏi : 418515

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức thấu kính:  \(\frac{1}{d} + \frac{1}{{d'}} = \frac{1}{f}\)


Khoảng cách giữa ảnh và vật là  L = d + d'


Vật thật nên d > 0; ảnh ảo nên d’ < 0.

 • Đáp án : C
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vật thật nên d > 0; ảnh ảo nên d’ < 0.

  Áp dụng công thức thấu kính ta có:

  \(\frac{1}{d} + \frac{1}{{d'}} = \frac{1}{f} = \frac{1}{{30}}\,\,\,\left( 1 \right)\)

  Khoảng cách giữa ảnh và vật là:

  \(L = \left| {d + d'} \right| = 40cm \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  d + d' = 40\\
  d + d' = - 40
  \end{array} \right.{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \left( 2 \right)\)

  Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:

  \(\frac{{d.d'}}{{d + d'}} = f \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  \frac{{d.d'}}{{40}} = 30\,\,\left( {vo\,nghiem} \right)\\
  \frac{{d.d'}}{{ - 40}} = 30
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
  {d = 20\,\,cm}\\
  {d' = - 60\,\,cm}
  \end{array}} \right.\)

  Vậy khoảng cách từ vật đến TK gần nhất với 21 cm.

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com