Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình \(x = 4cos\left( {6\pi t + \dfrac{\pi }{3}} \right)\left( {cm} \right)\). Trong mỗi giây chất điểm thực hiện được

Câu 419144:

Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình \(x = 4cos\left( {6\pi t + \dfrac{\pi }{3}} \right)\left( {cm} \right)\). Trong mỗi giây chất điểm thực hiện được

A. 3 dao động toàn phần 

B.

1/6 dao động toàn phần

C. 1/3 dao động toàn phần

D. 6 dao động toàn phần

Câu hỏi : 419144

Phương pháp giải:

+ Đọc phương trình dao động


+ Sử dụng biểu thức tính tần số \(f = \dfrac{\omega }{{2\pi }}\)

 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Số dao động toàn phần chất điểm thực hiện được trong 1s là: \(f = \frac{\omega }{{2\pi }} = \frac{{6\pi }}{{2\pi }} = 3\,\,\left( {Hz} \right)\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com