Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hình thức đấu tranh chủ yếu trong phong trào 1930-1931 của nhân dân Nghệ - Tĩnh là gì?  

Câu 419536: Hình thức đấu tranh chủ yếu trong phong trào 1930-1931 của nhân dân Nghệ - Tĩnh là gì?  

A. Mít tinh đòi quyền dân chủ. 

B. Bãi công chính trị.  

C. Đưa yêu sách cải thiện đời sống.

D. Biểu tình có vũ trang tự vệ. 

Câu hỏi : 419536

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 93 – 94.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hình thức đấu tranh chủ yếu trong phong trào 1930-1931 của nhân dân Nghệ - Tĩnh là biểu tình có vũ trang tự vệ.

  Chọn: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com