Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Luận cương chính trị (tháng 10-1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương xác định

Câu 426674: Luận cương chính trị (tháng 10-1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương xác định

A. mục tiêu đấu tranh chỉ là các quyền dân sinh.

B. lãnh đạo cách mạng là giai cấp nông dân.

C. mục tiêu đấu tranh chỉ là các quyền dân chủ.

D. nhiệm vụ cách mạng là đánh độ phong kiến và đế quốc.

Câu hỏi : 426674

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 95.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Luận cương chính trị (tháng 10-1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương xác định nhiệm vụ cách mạng là đánh độ phong kiến và đế quốc.

  Chọn: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com