Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Câu 1:

A. expensive                  

B. successful                          

C. important                           

D. musical

Câu hỏi : 426854

Phương pháp giải:

Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. expensive /ɪkˈspensɪv/

  B. successful /səkˈsesfl/

  C. important /ɪmˈpɔːtnt/

  D. musical /ˈmjuːzɪkl/

  Phương án D có trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại là âm tiết 2.

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2:

A. practise        

B. include        

C. arrive          

D. accept

Câu hỏi : 426855

Phương pháp giải:

Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. practise /ˈpræktɪs/

  B. include /ɪnˈkluːd/

  C. arrive /əˈraɪv/

  D. accept /əkˈsept/

  Phương án A có trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại là âm tiết 2.

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com