Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Câu 1:

A. clouds  

B. costs           

C. pains           

D. farms

Câu hỏi : 426857

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cách phát âm đuôi s/ es

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. clouds /klaʊdz/

  B. costs /kɒsts/

  C. pains /peɪnz/

  D. farms /fɑːmz/

  Quy tắc:

  - Cách phát âm –s / -es phụ thuộc vào âm cuối của danh từ hoặc động từ.

  - Đuôi –s/-es thường được phát âm là /s/, /z/ hoặc /iz/.

  + Đuôi –s/-es được phát âm là /s/ khi động từ & danh từ kết thúc bằng:

  âm /p/ hoặc chữ cái [p], [pe]. VD: stops, hopes

  âm /k/ hoặc chữ cái [k], [ke]. VD: looks, likes

  âm /f/ hoặc chữ cái [ff], [fe], [ph], [gh]. VD: cliffs, wife’s, photographs, laughs

  âm /t/ hoặc chữ cái [t], [te]. VD: hits, hates

  âm /θ/ hoặc chữ cái [th]. VD: months, mouths

  + Đuôi -es được phát âm là /iz/ khi động từ & danh từ kết thúc bằng:

  âm /s/ hoặc chữ cái [ss], [x], [ce], [se]. VD: misses, boxes, chances, practices

  âm /ʃ/ hoặc chữ cái [sh]. VD: washes

  âm /tʃ/ hoặc chữ cái [ch]. VD: teaches

  âm /z/ hoặc chữ cái [zz], [ze], [se]. VD: buzzes, prizes, rises

  âm /dʒ/ hoặc chữ cái [ge]. VD: oranges

  + Đuôi -s được phát âm là /z/ khi động từ & danh từ kết thúc bằng các phụ âm còn lại và các nguyên âm.

  VD: tries, arrives

  Phần gạch chân phương án B được phát âm là /s/, còn lại phát âm là /z/.

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2:

A. lake                       

B. game                                  

C. shape                                 

D. flat

Câu hỏi : 426858

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cách phát âm “a”

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. lake /leɪk/

  B. game /ɡeɪm/

  C. shape /ʃeɪp/

  D. flat /flæt/

  Phần gạch chân phương án D được phát âm là /æ/, còn lại phát âm là /eɪ/.

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com