Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một vật dao động điều hòa với phương trình \(x = A\cos \left( {\omega t + \dfrac{\pi }{6}} \right),\) chu kì \(T.\) Kể từ thời điểm ban đầu thì sau thời gian bằng bao nhiêu lần chu kì, vật qua vị trí cách vị trí cân bằng \(\dfrac{A}{2}\) lần thứ \(2001?\)

Câu 427593: Một vật dao động điều hòa với phương trình \(x = A\cos \left( {\omega t + \dfrac{\pi }{6}} \right),\) chu kì \(T.\) Kể từ thời điểm ban đầu thì sau thời gian bằng bao nhiêu lần chu kì, vật qua vị trí cách vị trí cân bằng \(\dfrac{A}{2}\) lần thứ \(2001?\)

A. \(500T + \dfrac{T}{{12}}.\)

B. \(200T + \dfrac{T}{{12}}.\)

C. \(500T.\)

D. \(200T.\)

Câu hỏi : 427593

Phương pháp giải:

Sử dụng vòng tròn lượng giác và công thức \(\Delta t = \dfrac{{\Delta \varphi }}{\omega }\)

 • Đáp án : A
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Thời gian vật đi qua vị trí cách vị trí cân bằng \(\dfrac{A}{2}\) lần thứ 2001 là: t2001 = t2000 + t1

  Trong 1 chu kì, vật đi qua vị trí cách vị trí cân bằng \(\dfrac{A}{2}\) 4 lần \( \Rightarrow {t_{2000}} = 500T\)

  Từ VTLG, ta thấy thời điểm đầu tiên vật đi đến vị trí cách vị trí cân bằng \(\dfrac{A}{2}\) lần đầu tiên, vật quét được góc \(\dfrac{\pi }{6}.\)

  Vậy áp dụng mối liên hệ giữa góc quét \(\Delta \varphi \) và khoảng thời gian ∆t, ta có:

  \(\Delta \varphi  = \dfrac{\pi }{6} \Rightarrow {t_1} = \dfrac{{\Delta \varphi }}{\omega } = \dfrac{{\dfrac{\pi }{6}}}{{\dfrac{{2\pi }}{T}}} = \dfrac{T}{{12}}{\mkern 1mu}  \Rightarrow {t_{2001}} = 500T + \dfrac{T}{{12}}\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com