Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho 0,85 lít dung dịch NaOH 1M vào dung dịch chứa 0,1 mol Al2(SO4)3 và 0,1 mol H2SO đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Câu 431756: Cho 0,85 lít dung dịch NaOH 1M vào dung dịch chứa 0,1 mol Al2(SO4)3 và 0,1 mol H2SO đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 19,5.

B. 14,04.

C. 11,7.

D. 15,6.

Câu hỏi : 431756

Phương pháp giải:

OH- phản ứng trước với H+:


H+   +   OH- → H2O


Xét nOH- còn sau khi phản ứng với H+ và nAl3+:


⟹ 3 < nOH- còn/nAl3+ < 4


⟹ OH- còn dư sau phản ứng với Al3+, hòa tan một phần kết tủa.


⟹ Xảy ra 2 phản ứng:


Al3++ 3OH- →  Al(OH)3 ↓


Al(OH)3 + OH-  →  AlO2- + 2H2O

 • Đáp án : C
  (6) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  nOH- = 0,85 mol; nH+ = 0,2 mol; nAl3+ = 0,2 mol.

  H+   +   OH- → H2O

  0,2 →  0,2                               (mol)

  Sau khi phản ứng với H+: nOH- còn = 0,8 - 0,2 = 0,65 mol

  ⟹ 3 < nOH- còn/nAl3+ < 4

  ⟹ OH- còn dư sau phản ứng với Al3+, hòa tan một phần kết tủa.

  Al3+    +    3OH-   →    Al(OH)3 ↓

  0,2     →  0,6  →            0,2                           (mol)

  Al(OH)3    +   OH-    →    AlO2-   +  2H2O

    0,05      ←  0,65 - 0,6                                    (mol)

  ⟹ nAl(OH)3 còn lại = 0,2 - 0,05 = 0,15 mol

  ⟹ m ↓ = 0,15.78 = 11,7 gam.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com