Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho V ml dung dịch Ba(OH)2 1M vào dung dịch chứa 0,01 mol HCl và 0,025 mol AlCl3, sau khi phản ứng kết thúc thu được 1,404 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất có thể của V là

Câu 431757:

Cho V ml dung dịch Ba(OH)2 1M vào dung dịch chứa 0,01 mol HCl và 0,025 mol AlCl3, sau khi phản ứng kết thúc thu được 1,404 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất có thể của V là

A.

50 ml.

B.

46 ml.

C.

36 ml.

D. 20 ml.

Câu hỏi : 431757

Phương pháp giải:

⟹ nAl(OH)3 < nAl3+, đề hỏi Vmax ⟹ Xét trường hợp OH- vẫn còn dư sau phản ứng với Al3+, hòa tan một phần kết tủa.


Thứ tự các phản ứng xảy ra:


H+ + OH- → H2O


Al3++ 3OH- →  Al(OH)3


Al(OH)3 + OH-  →  AlO2- + 2H2O

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  nH+ = 0,01 mol; nAl3+ = 0,025 mol; nAl(OH)3 = 1,404/78 = 0,018 mol

  ⟹ nAl(OH)3 < nAl3+, đề hỏi Vmax ⟹ Xét trường hợp OH- vẫn còn dư sau phản ứng với Al3+, hòa tan một phần kết tủa.

  H+    +   OH- → H2O

  0,01 →  0,01                                                   (mol)

  Al3+     +     3OH-   →    Al(OH)3

  0,025  →  0,075  →       0,025                        (mol)

  Al(OH)3       +      OH-    →    AlO2-   +  2H2O

  0,025 - 0,018 → 0,007                                    (mol)

  ⟹ nOH- = 0,01 + 0,075 + 0,007 = 0,092 mol

  ⟹ nBa(OH)2 = 0,046 mol.

  ⟹ V = 0,046 lít = 46 ml.

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com