Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho 26,03 gam Ba vào 100 ml dung dịch chứa Al2(SO4)3 0,5M đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được m gam kết tủa. Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 431760: Cho 26,03 gam Ba vào 100 ml dung dịch chứa Al2(SO4)3 0,5M đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được m gam kết tủa. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Giá trị của m là 42,75 gam.

B. Dung dịch sau phản ứng giảm 10,86 gam so với dung dịch Al2(SO4)3 ban đầu.

C. Dung dịch sau phản ứng giảm 10,48 gam so với dung dịch Al2(SO4)3 ban đầu.

D. Giá trị của m là 45,83 gam.

Câu hỏi : 431760

Phương pháp giải:

Cho Ba vào dung dịch Al2(SO4)3: Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2


3 < nOH-/nAl3+ < 4 → OH- dư hòa tan một phần kết tủa Al(OH)3.


Xảy ra các phản ứng:


Ba2+ + SO42- → BaSO4 ↓


Al3++ 3OH- →  Al(OH)3 ↓


Al(OH)3 + OH-  →  AlO2- + 2H2O


Biến thiên khối lượng dung dịch Al2(SO4)3:


∆m = mBa - mH2 - m ↓

 • Đáp án : B
  (22) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  nBa = 26,03/137 = 0,19 mol

  Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2 ↑

  0,19           →     0,19 → 0,19                      (mol)

  nBa2+ = 0,19 mol; nSO42- = 0,15 mol.

  nOH- = 0,38 mol; nAl3+ = 0,1 mol.

  ⟹  3 < nOH-/nAl3+ < 4 → OH- dư sau phản ứng với Al3+, hòa tan một phần kết tủa Al(OH)3.

       Ba2+ + SO42- → BaSO4 ↓

                  0,15 →   0,15                                  (mol)

       Al3+    +    3OH-   →    Al(OH)3 ↓

       0,1   →     0,3    →         0,1                      (mol)              

       Al(OH)3    +   OH-    →    AlO2-   +  2H2O

        0,08     ←  0,38 - 0,3                                 (mol)

  ⟹ m ↓ = 0,15.233 + (0,1 - 0,08).78 = 36,51 gam.

  Biến thiên khối lượng dung dịch Al2(SO4)3:

  ∆m = mBa - mH2 - m↓ = 26,03 - 0,19.2 - 36,51 = -10,86 gam

  ⟹ Khối lượng dung dịch giảm 10,86 gam so với ban đầu.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com