Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hòa cùng phương cùng tần số với phương trình lần lượt là \({x_1} = 3\cos \left( {10\pi t + \dfrac{{5\pi }}{6}} \right)(cm)\) và \({x_2} = 3\cos \left( {10\pi t + \dfrac{\pi }{6}} \right)(cm)\) \((t\) tính bằng \(s).\) Quãng đường vật đi được sau \(2s\) bằng

Câu 435365: Một vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hòa cùng phương cùng tần số với phương trình lần lượt là \({x_1} = 3\cos \left( {10\pi t + \dfrac{{5\pi }}{6}} \right)(cm)\) và \({x_2} = 3\cos \left( {10\pi t + \dfrac{\pi }{6}} \right)(cm)\) \((t\) tính bằng \(s).\) Quãng đường vật đi được sau \(2s\) bằng

A. \(123cm\)

B. \(60cm\)

C. \(120cm\)

D. \(120\sqrt 3 cm\)

Câu hỏi : 435365

Phương pháp giải:

Tổng hợp hai dao động điều hòa bằng cách sử dụng máy tính Casio Fx 570 ES.


Chu kì dao động \(T = \dfrac{{2\pi }}{\omega }\)


Tính thời gian: \(t = nT + \Delta t\)


Trong một chu kì vật đi được quãng đường \(S = 4A\)


Quãng đường đi được trong thời gian \(t\) là: \(s = 2.4A + \Delta s\)


Với \(\Delta s\) là quãng đường vật đi được trong thời gian \(\Delta t.\) Sử dụng VTLG để tìm \(\Delta s.\)

 • Đáp án : C
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Sử dụng máy tính Casio Fx 570 ES để tổng hợp hai dao động:

  \(\left\{ \begin{array}{l}{x_1} = 3\cos \left( {10\pi t + \dfrac{{5\pi }}{6}} \right)(cm)\\{x_2} = 3\cos \left( {10\pi t + \dfrac{\pi }{6}} \right)(cm)\end{array} \right.\)

  \(x = {x_1} + {x_2} = 3\angle \dfrac{{5\pi }}{6} + 3\angle \dfrac{\pi }{6} = 3\angle \dfrac{\pi }{2}\)

  Vậy phương trình dao động tổng hợp là:

  \(x = 3\cos \left( {10\pi t + \dfrac{\pi }{2}} \right)\left( {cm} \right)\)

  Chu kì dao động \(T = \dfrac{{2\pi }}{\omega } = \dfrac{{2\pi }}{{10\pi }} = 0,{2_{}}s\)

  Ta có thời gian: \(t = 2s = 10T\)

  Vậy quãng đường vật đi được là:

  \(s = 10.4A = 10.4.3 = 120cm\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com