Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một chất điểm có khối lượng \(200g\) dao động điều hòa theo phương trình \(x = 4\cos \left( {20t + \dfrac{\pi }{2}} \right)\) \(cm.\) Cơ năng của chất điểm bằng

Câu 435366: Một chất điểm có khối lượng \(200g\) dao động điều hòa theo phương trình \(x = 4\cos \left( {20t + \dfrac{\pi }{2}} \right)\) \(cm.\) Cơ năng của chất điểm bằng

A. \(160mJ\)

B. \(32mJ\)

C. \(128mJ\)

D. \(64mJ\)

Câu hỏi : 435366

Phương pháp giải:

Công thức tính cơ năng: \({\rm{W}} = \dfrac{1}{2}k{A^2} = \dfrac{1}{2}.m.{\omega ^2}.{A^2}\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cơ năng của chất điểm bằng:

  \(\begin{array}{l}{\rm{W}} = \dfrac{1}{2}k{A^2} = \dfrac{1}{2}.m.{\omega ^2}.{A^2}\\\,\,\,\,\,\, = \dfrac{1}{2}.0,{2.20^2}.0,{04^2} = {64.10^{ - 3}} = 64mJ\end{array}\)

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com