Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tập xác định của hàm số \(y = \dfrac{{\cos x - 3}}{{\sin x - \cos x}}\) là:

Câu 435769: Tập xác định của hàm số \(y = \dfrac{{\cos x - 3}}{{\sin x - \cos x}}\) là:

A. \(\mathbb{R}\backslash \left\{ {\dfrac{\pi }{4} + k\pi ,\,\,k \in \mathbb{Z}} \right\}\)   

B. \(\mathbb{R}\backslash \left\{ { - \dfrac{\pi }{4} + k\pi ,\,\,k \in \mathbb{Z}} \right\}\)

C. \(\mathbb{R}\backslash \left\{ { - \dfrac{\pi }{4} + k2\pi ,\,\,k \in \mathbb{Z}} \right\}\)

D. \(\mathbb{R}\backslash \left\{ {\dfrac{\pi }{4} + k2\pi ,\,\,k \in \mathbb{Z}} \right\}\)  

Câu hỏi : 435769

Phương pháp giải:

Hàm phân thức xác định khi và chỉ khi mẫu thức khác 0.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hàm số \(y = \dfrac{{\cos x - 3}}{{\sin x - \cos x}}\) xác định khi và chỉ khi \(\sin x - \cos x \ne 0 \Leftrightarrow \tan x \ne 1 \Leftrightarrow x \ne \dfrac{\pi }{4} + k\pi \).

  Vậy tập xác định của hàm số là \(\mathbb{R}\backslash \left\{ {\dfrac{\pi }{4} + k\pi ,\,\,k \in \mathbb{Z}} \right\}\).

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com