Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đặt tính rồi tính:

a) \(32,18 + 19,67\) 

b) \(170 - 32,56\)            

c) \(3,25 \times 20,7\)     

d) \(4695,6:86\)

Câu 455922: Đặt tính rồi tính:


a) \(32,18 + 19,67\) 


b) \(170 - 32,56\)            


c) \(3,25 \times 20,7\)     


d) \(4695,6:86\)

Câu hỏi : 455922

Phương pháp giải:

a) Muốn cộng hai số thập phân ta làm như sau:


- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau.


- Cộng như cộng các số tự nhiên.


- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.


b) Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:


- Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.


- Trừ như trừ các số tự nhiên.


- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.


Chú ý: Nếu số chữ số ở phần thập phân của số bị trừ ít hơn số chữ số ở phần thập phân của số trừ, thì ta có thể viết thêm một số thích hợp chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của số bị trừ, rồi trừ như trừ các số tự nhiên.


c) Muốn nhân một số thập phân với một số thập phân ta làm như sau:


- Nhân như nhân các số tự nhiên.


- Đếm xem trong phần thập phân của cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.


d) Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:


- Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số.


- Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia cho số tự nhiên.

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  a) \(32,18 + 19,67\)

  \(\begin{array}{l} + \underline {\begin{array}{*{20}{c}}{32,18}\\{19,67}\end{array}} \\\,\,\,\,\,\,\,51,85\end{array}\)

  b) \(170 - 32,56\)

  \(\begin{array}{l} - \underline {\begin{array}{*{20}{c}}{170}\\{\,\,\,\,\,\,\,\,\,32,56}\end{array}} \\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,137,44\end{array}\)

  c) \(3,25 \times 20,7\)

  d) \(4695,6:86\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com