Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

C6H12O6 (glucozơ) → X → Y → T \(\xrightarrow{{ + C{H_3}COOH}}\) C6H10O4.

Nhận xét nào của các chất X, Y và T trong sơ đồ trên là đúng?

Câu 460533: Cho sơ đồ chuyển hóa sau:


C6H12O6 (glucozơ) → X → Y → T \(\xrightarrow{{ + C{H_3}COOH}}\) C6H10O4.


Nhận xét nào của các chất X, Y và T trong sơ đồ trên là đúng?

A. Chất X không tan trong nước.

B. Nhiệt độ sôi của T nhỏ hơn nhiệt độ sôi của X.

C. Chất Y phản ứng được với KHCO3 tạo khí CO2.

D. Chất T phản ứng được với Cu(OH)2 ở điều kiện thường.

Câu hỏi : 460533
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  C6H12O6 (glucozơ) \(\xrightarrow{{men.ruou}}\) C2H5OH (X) \(\xrightarrow{{{H_2}S{O_4},{{170}^o}C}}\) C2H4 (Y) \(\xrightarrow{{KMn{O_4}}}\) C2H4(OH)2 (T) \(\xrightarrow{{ + C{H_3}COOH}}\) (CH3COO)2C2H4.

  A sai, X là C2H5OH, tan tốt trong nước.

  B sai, nhiệt độ sôi của T cao hơn nhiệt độ sôi của X.

  C sai, Y là C2H4 không phản ứng được với KHCO3 tạo khí CO2.

  D đúng, T là ancol đa chức có các nhóm OH liền kề nên phản ứng được với Cu(OH)2 ở điều kiện thường.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com