Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Câu 1:

A. maintained

B. promoted

C. required

D. argued

Câu hỏi : 473296
Phương pháp giải:
Phát âm đuôi “ed”
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. maintained /meɪnˈteɪnd/

  B. promoted /prəˈməʊtɪd/

  C. required /rɪˈkwaɪə(r)d/

  D. argued /ˈɑːɡjuːd/

  Cách phát âm đuôi “ed”:

  + Đuôi “ed” được phát âm là /t/ khi động từ có phát âm kết thúc là /tʃ/, /θ/, /ʃ/, /s/, /k/, /p/, /f/

  + Đuôi “ed” được phát âm là /ɪd/ khi động từ có phát âm kết thúc là /t/, /d/

  + Đuôi “ed” được phát âm là /d/ với các trường hợp còn lại

  Phương án B phần gạch chân phát âm là /ɪd/, còn lại phát âm là /d/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2:

A. tall

B. late

C. safe

D. same

Câu hỏi : 473297
Phương pháp giải:
Phát âm “-a”
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. tall /tɔːl/

  B. late /leɪt/

  C. safe /seɪf/

  D. same /seɪm/

  Phương án A phần gạch chân phát âm là /ɔː/, còn lại phát âm là /eɪ/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com