Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Câu 1:

A. prepare

B. celebrate  

C. entertain  

D. protect

Câu hỏi : 524302

Phương pháp giải:

Phát âm “e”
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. prepare : /prɪˈpeə(r)/

  B. celebrate : /ˈselɪbreɪt/

  C. entertain : /ˌentəˈteɪn/

  D. protect : /prəˈtekt/

  Phương án A có phần gạch chân đọc là /ɪ/, còn lại đọc là /e/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2:

A. moved

B. watched  

C. pressed        

D. laughed

Câu hỏi : 524303

Phương pháp giải:

Phát âm “ed”
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. moved : /muːvd/
  B. watched : /wɒtʃt/
  C. pressed : /prest/
  D. laughed : /lɑːft/

  Quy tắc phát âm “ed”

  - Phát âm là /ɪd/ với các động từ kết thúc bằng âm /t/ hoặc /d/
  - Phát âm là /t/ với các động từ kết thúc bằng âm vô thanh như là /k/, /p/, /s/, /f/, /tʃ/, /ʃ/.
  - Phát âm là /d/ với các động từ kết thúc bằng một nguyên âm hoặc các phụ âm còn lại như: /b/, /v/, /z/, /m/, /n/, /η/, /l/, /r/, /g/, /ʒ/, /dʒ/, /ð/

  Một số từ có tận cùng là đuôi "ed" được dùng làm tính từ, đuôi "ed" được phát âm là /ɪd/:
  1. wicked (adj): gian trá 9. dogged (adj): gan lì
  2. naked (adj) : khỏa thân  10. learned (adj): có học thức
  3. beloved (adj): đáng yêu  11. blessed (adj): may mắn
  4. sacred (adj): thiêng liêng  12. cursed (adj): đáng ghét
  5. hatred (adj): căm thù  13. crabbed (adj): khó đọc
  6. wretched (adj): khốn khổ  14. crooked (adj): xoắn, quanh co
  7. rugged (adj): gồ ghề  15. aged (adj) : có tuổi
  8. ragged (adj): rách rưới
  Phương án A có phần gạch chân đọc là /d/, còn lại đọc là /t/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com