Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Câu 1:

A. advent

B. asthma  

C. custom

D. deplete

Câu hỏi : 528657

Phương pháp giải:

Trọng âm từ 2 âm tiết
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. advent  /ˈædvent/

  B. asthma   /ˈæsmə/

  C. custom  /ˈkʌstəm/

  D. deplete  /dɪˈpliːt/

  Phương án D có trọng âm rơi vào 1, còn lại rơi vào 2

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2:

A. assimilation

B. generosity   

C. multicultural  

D. unemployment

Câu hỏi : 528658

Phương pháp giải:

Trọng âm từ đa âm tiết
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. assimilation   /əˌsɪməˈleɪʃn/

  B. generosity   /ˌdʒenəˈrɒsəti/

  C. multicultural  /ˌmʌltiˈkʌltʃərəl/

  D. unemployment  /ˌʌnɪmˈplɔɪmənt/

  Phương án A có trọng âm rơi vào 4, còn lại rơi vào 3

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com