Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Quảng cáo

Câu 1: She jumped down my __________ when I suggested that she had made a mistake in her presentation.

A. throat

B. mouth

C. tongue

D. neck

Câu hỏi : 673712
Phương pháp giải:
Thành ngữ
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Jump down one’s throat: hét lên giận dữ với ai

  Tạm dịch:

  Cô ấy chỉ trích tôi khi tôi cho rằng cô ấy đã mắc lỗi trong bài thuyết trình của mình.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: Peter will order some materials from online shops to redecorate his bedroom __________.

A. by the time he got the New Year bonus

B. after he had got the New Year bonus

C. as soon as he gets the New Year bonus

D. when he got the New Year bonus

Câu hỏi : 673713
Phương pháp giải:
Mệnh đề thời gian
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cấu trúc ở hiện tại: as soon as + hiện tại đơn/hiện tại hoàn thành: ngay sau khi

  Tạm dịch:

  Peter sẽ đặt mua một số vật liệu từ các cửa hàng trực tuyến để trang trí lại phòng ngủ của mình ngay khi nhận được tiền thưởng tết

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: All the houses in our street ___________ every year during the Christmas season.

A. decorate

B. are decorated

C. are decorating

D. will be decorated

Câu hỏi : 673714
Phương pháp giải:
Câu bị động
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cấu trúc: be + PII

  Tạm dịch:

  Tất cả các ngôi nhà trên phố của chúng tôi đều được trang trí hàng năm trong mùa Giáng sinh.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4: Several youth charities have formed a/an _________ to help these homeless teenagers.

A. improvement

B. alternative

C. partnership

D. expectation

Câu hỏi : 673715
Phương pháp giải:
Từ vựng
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. improvement (n): sự cải tiến

  B. alternative (n): thay thế

  C. partnership (n): quan hệ đối tác

  D. expectation (n): sự kỳ vọng

  Tạm dịch:

  Một số tổ chức từ thiện thanh thiếu niên đã thành lập một quan hệ để giúp đỡ những thanh thiếu niên vô gia cư này.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 5: Remember __________ some milk home from the grocery store.

A. to bring

B. to bringing

C. bringing

D. bring

Câu hỏi : 673716
Phương pháp giải:
Dạng động từ
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Remember + to V nguyên thể: nhớ cần làm gì

  Remember + V_ing: nhớ đã làm gì

  Tạm dịch:

  Hãy nhớ mang một ít sữa từ cửa hàng tạp hóa về nhà.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 6: I don't usually lend people money, but in your case I'll ___________ an exception.

A. give

B. take

C. pay

D. make

Câu hỏi : 673717
Phương pháp giải:
Kết hợp từ
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Make an exception: phá lệ

  Tạm dịch:

  Tôi thường không cho người khác vay tiền, nhưng trong trường hợp của bạn tôi sẽ làm một ngoại lệ.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 7: Where is __________ book you borrowed from me last week?

A. Ø (no article)

B. the

C. an

D. a

Câu hỏi : 673718
Phương pháp giải:
Mạo từ
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  a/an + N đếm được số ít

  an đứng trước danh từ bắt đầu bằng các nguyên âm “u,e,o,a,i”

  the đứng trước danh từ đã xác định

  Tạm dịch:

  Cuốn sách mà bạn mượn tôi tuần trước ở đâu?

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 8: You have lunch with your family on Sundays, ____________?

A. don't you

B. haven't you

C. have you

D. do you

Câu hỏi : 673719
Phương pháp giải:
Câu hỏi đuôi
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vế trước dấu phẩy là câu khẳng định thì hiện tại đơn, vế sau dấu phẩy là câu phủ định

  Tạm dịch:

  Bạn ăn trưa với gia đình vào ngày chủ nhật, phải không?

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 9: We had access ___________ the Internet in all the hotels we stayed at.

A. on

B. with

C. to

D. of

Câu hỏi : 673720
Phương pháp giải:
Kết hợp từ
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Have access to sth: có thể tiếp cận điều gì

  Tạm dịch:

  Chúng tôi đã truy cập được Internet ở tất cả các khách sạn chúng tôi ở.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 10: __________ by local communities, protected areas provide numerous benefits for human society and the natural world.

A. Managed

B. Having managed

C. Managing

D. To manage

Câu hỏi : 673721
Phương pháp giải:
Rút gọn mệnh đề cùng chủ ngữ
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Câu bị động để động từ dạng PII ở đầu câu

  Tạm dịch:

  Được quản lí bởi cộng đồng địa phương, các khu bảo tồn mang lại nhiều lợi ích cho xã hội loài người và thế giới tự nhiên.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 11: In Russia, climate in winter is __________ than in other temperate zones.

A. the most harsh

B. harsher

C. most harsh

D. more harsh

Câu hỏi : 673722
Phương pháp giải:
So sánh hơn kém
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cấu trúc với tính từ ngắn : S1 + tobe + adj_er + than + S2  

  Tạm dịch:

  Ở Nga, khí hậu vào mùa đông khắc nghiệt hơn các vùng ôn đới khác.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 12: Recent studies have claimed that certain perfumes can ____ profound psychological changes.

A. fill in

B. put on

C. give away

D. bring about

Câu hỏi : 673723
Phương pháp giải:
Cụm động từ
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. fill in: điền

  B. put on: tăng cân

  C. give away: trao tặng

  D. bring about: mang lại

  Tạm dịch:

  Các nghiên cứu gần đây đã tuyên bố rằng một số loại nước hoa có thể mang lại những thay đổi tâm lý sâu sắc.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 13: As we were driving on the motorway to Cardiff, I suddenly _________ that I had left the cellar door open.

A. realized

B. am realizing

C. realize

D. was realizing

Câu hỏi : 673724
Phương pháp giải:
Kết hợp thì quá khứ
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hành động đang xảy ra trong quá khứ chia thì quá khứ tiếp diễn, hành động đã xảy ra trong quá khứ chia thì quá khứ đơn

  Tạm dịch:

  Khi chúng tôi đang lái xe trên đường cao tốc đến Cardiff, tôi đột nhiên nhận ra rằng tôi đã để cửa hầm mở.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 14: He is smart but __________, he often fails to concentrate in class.

A. attention

B. inattentive

C. attend

D. attendant

Câu hỏi : 673725
Phương pháp giải:
Cấu tạo từ
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. attention (n): sự chú ý

  B. inattentive (adj): không tập trung

  C. attend (v): tham gia

  D. attendant (n): người phục vụ, tiếp viên

  Tạm dịch:

  Anh ấy thông minh nhưng không chú ý, anh ấy thường không tập trung trong lớp.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 15: There's an __________ assumption that Sue will take over the post when Dan leaves the office.

A. unspoken

B. invoiced

C. inferred

D. unsaid

Câu hỏi : 673726
Phương pháp giải:
Kết hợp từ
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Unspoken assumption: giả định ngầm

  Tạm dịch:

  Có một giả định ngầm rằng Sue sẽ đảm nhận vị trí này khi Dan rời văn phòng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com