Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 42 to 46.

Climate change poses major challenges to environmental stability, economic growth, and human development in the East Asia and Pacific region. The region is home to some of the most vulnerable countries in the world to climate-related extreme weather events and impacts such as sea level rise pose an existential threat to the many small island countries in the region. Without concerted action, between 3.3 million and 7.5 million people could fall into poverty by 2030.

East Asia and Pacific is also critical to global efforts to combat climate change. The region accounts for 39 percent of the world's greenhouse gas emissions and 60 percent of the world's coal consumption. The good news is that the region is uniquely placed to act. All countries in the region have made pledges as part of the Paris Agreement, and many of the largest economies of the region have recently made ambitious commitments to reduce emissions and achieve carbon neutrality.

To face the existential climate crisis while still actively pursuing their development goals, countries of the region must tackle several urgent priorities: strengthening resilience to climate impacts; shifting rice cultivation methods to protect food security and reduce emissions; protecting forests and natural areas to act as carbon sinks and shield coastlines; transitioning to renewable energy from fossil fuels; and finding innovative ways to finance that shift, and to create markets for emissions.

The World Bank has been a longstanding partner for the region on climate change-producing knowledge, collecting data, providing finance, and working together with governments for significant actions that reduce greenhouse gas emissions, improve climate resilience, and prepare for – and respond to-natural disasters. In East Asia and Pacific, 39 percent of new World Bank commitments in fiscal year 2023-$2.9 billion-contributed to climate action.

(Adapted from https://www.worldbank.org)

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 42 to 46.

Climate change poses major challenges to environmental stability, economic growth, and human development in the East Asia and Pacific region. The region is home to some of the most vulnerable countries in the world to climate-related extreme weather events and impacts such as sea level rise pose an existential threat to the many small island countries in the region. Without concerted action, between 3.3 million and 7.5 million people could fall into poverty by 2030.

East Asia and Pacific is also critical to global efforts to combat climate change. The region accounts for 39 percent of the world's greenhouse gas emissions and 60 percent of the world's coal consumption. The good news is that the region is uniquely placed to act. All countries in the region have made pledges as part of the Paris Agreement, and many of the largest economies of the region have recently made ambitious commitments to reduce emissions and achieve carbon neutrality.

To face the existential climate crisis while still actively pursuing their development goals, countries of the region must tackle several urgent priorities: strengthening resilience to climate impacts; shifting rice cultivation methods to protect food security and reduce emissions; protecting forests and natural areas to act as carbon sinks and shield coastlines; transitioning to renewable energy from fossil fuels; and finding innovative ways to finance that shift, and to create markets for emissions.

The World Bank has been a longstanding partner for the region on climate change-producing knowledge, collecting data, providing finance, and working together with governments for significant actions that reduce greenhouse gas emissions, improve climate resilience, and prepare for – and respond to-natural disasters. In East Asia and Pacific, 39 percent of new World Bank commitments in fiscal year 2023-$2.9 billion-contributed to climate action.

(Adapted from https://www.worldbank.org)

Quảng cáo

Câu 1: The main idea of this passage is that ____________.

A. the immediate causes of climate change in East Asia and Pacific Region are directly related to its development achievements.

B. East Asia and Pacific Region is struggling to combat climate change with the aid of the World Bank.

C. the consequences of climate change in East Asia and Pacific Region are far more serious than in other areas.

D. the World Bank is the biggest partner to assist East Asia and Pacific Region to prevent climate change.

Câu hỏi : 673747
Phương pháp giải:
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ý chính của đoạn văn này là ____________.

  A. Nguyên nhân trực tiếp của biến đổi khí hậu ở khu vực Đông Á và Thái Bình Dương có liên quan trực tiếp đến những thành tựu phát triển của khu vực này.

  B. Khu vực Đông Á và Thái Bình Dương đang nỗ lực chống biến đổi khí hậu với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới.

  C. hậu quả của biến đổi khí hậu ở khu vực Đông Á và Thái Bình Dương nghiêm trọng hơn nhiều so với các khu vực khác.

  D. Ngân hàng Thế giới là đối tác lớn nhất hỗ trợ Khu vực Đông Á và Thái Bình Dương ngăn chặn biến đổi khí hậu.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: According to the passage, in East Asia and Pacific, _______________.

A. the sea level rise is the most alarming in the world

B. the countries have not made formal commitments in the Paris Agreement

C. a number of island countries are in danger of disappearance as a result of sea level rise

D. people consume nearly half of the total amount of the world's coal

Câu hỏi : 673748
Phương pháp giải:
Đọc – Chi tiết
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Theo đoạn văn, ở Đông Á và Thái Bình Dương, _______________.

  A. mực nước biển dâng đáng báo động nhất thế giới

  B. các nước chưa đưa ra cam kết chính thức trong Thỏa thuận Paris

  C. một số đảo quốc có nguy cơ biến mất do nước biển dâng

  D. con người tiêu thụ gần một nửa tổng lượng than của thế giới

  Thông tin:

  The region is home to some of the most vulnerable countries in the world to climate-related extreme weather events and impacts such as sea level rise pose an existential threat to the many small island countries in the region.

  Tạm dịch:

  Khu vực này là nơi sinh sống của một số quốc gia dễ bị tổn thương nhất trên thế giới trước các hiện tượng thời tiết cực đoan liên quan đến khí hậu và các tác động như mực nước biển dâng gây ra mối đe dọa hiện hữu đối với nhiều quốc đảo nhỏ trong khu vực.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: The word critical in paragraph 2 mostly means ___________.

A. potential

B. alarming

C. disappointing

D. crucial

Câu hỏi : 673749
Phương pháp giải:
Đọc – Từ vựng
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ “critical” ở đoạn 2 chủ yếu có nghĩa là ___________.

  A. tiềm năng

  B. đáng báo động

  C. đáng thất vọng

  D. quan trọng

  Thông tin:

  East Asia and Pacific is also critical to global efforts to combat climate change.

  Tạm dịch:

  Đông Á và Thái Bình Dương cũng rất quan trọng đối với những nỗ lực toàn cầu nhằm chống lại biến đổi khí hậu.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4: The word their in paragraph 3 refers to __________.

A. countries

B. priorities

C. crisis

D. goals

Câu hỏi : 673750
Phương pháp giải:
Đọc – Từ thay thế
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ “their” trong đoạn 3 đề cập đến __________.

  A. quốc gia

  B. ưu tiên

  C. khủng hoảng

  D. mục tiêu

  Thông tin:

  To face the existential climate crisis while still actively pursuing their development goals, countries of the region must tackle several urgent priorities

  Tạm dịch:

  Để đối mặt với cuộc khủng hoảng khí hậu hiện hữu trong khi vẫn tích cực theo đuổi các mục tiêu phát triển của mình, các nước trong khu vực phải giải quyết một số ưu tiên cấp bách

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 5: Which of the following is NOT TRUE according to the passage?

A. The East Asia and Pacific Region faces significant challenges from climate change.

B. The region accounts for 60 percent of the world's coal consumption.

C. Many people would be severely affected by climate change without collaborative measures.

D. The World Bank has only provided finance for East Asia and Pacific to combat climate change.

Câu hỏi : 673751
Phương pháp giải:
Đọc – Chi tiết
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Điều nào sau đây KHÔNG ĐÚNG theo đoạn văn?

  A. Khu vực Đông Á và Thái Bình Dương phải đối mặt với những thách thức đáng kể từ biến đổi khí hậu.

  B. Khu vực này chiếm 60% lượng tiêu thụ than của thế giới.

  C. Nhiều người sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi biến đổi khí hậu nếu không có các biện pháp hợp tác.

  D. Ngân hàng Thế giới chỉ cung cấp tài chính cho Đông Á và Thái Bình Dương để chống biến đổi khí hậu.

  Thông tin:

  The World Bank has been a longstanding partner for the region on climate change-producing knowledge, collecting data, providing finance, and working together with governments for significant actions that reduce greenhouse gas emissions, improve climate resilience, and prepare for – and respond to-natural disasters. In East Asia and Pacific, 39 percent of new World Bank commitments in fiscal year 2023-$2.9 billion-contributed to climate action.

  Tạm dịch:

  Ngân hàng Thế giới là đối tác lâu dài trong khu vực về kiến thức gây ra biến đổi khí hậu, thu thập dữ liệu, cung cấp tài chính và hợp tác với các chính phủ để thực hiện các hành động quan trọng nhằm giảm phát thải khí nhà kính, cải thiện khả năng phục hồi khí hậu và chuẩn bị - và ứng phó với- thảm họa thiên nhiên. Ở Đông Á và Thái Bình Dương, 39% cam kết mới của Ngân hàng Thế giới trong năm tài chính 2023 – 2,9 tỷ USD – đóng góp cho hành động về khí hậu.

  Chú ý:

  Nội dung dịch:

  Biến đổi khí hậu đặt ra những thách thức lớn đối với sự ổn định môi trường, tăng trưởng kinh tế và phát triển con người ở khu vực Đông Á và Thái Bình Dương. Khu vực này là nơi sinh sống của một số quốc gia dễ bị tổn thương nhất trên thế giới trước các hiện tượng thời tiết cực đoan liên quan đến khí hậu và các tác động như mực nước biển dâng gây ra mối đe dọa hiện hữu đối với nhiều quốc đảo nhỏ trong khu vực. Nếu không có hành động phối hợp, từ 3,3 triệu đến 7,5 triệu người có thể rơi vào cảnh nghèo đói vào năm 2030.

  Đông Á và Thái Bình Dương cũng rất quan trọng đối với những nỗ lực toàn cầu nhằm chống lại biến đổi khí hậu. Khu vực này thải ra 39% lượng khí thải nhà kính trên thế giới và 60% lượng tiêu thụ than của thế giới. Tin tốt là khu vực này có vị thế đặc biệt để hành động. Tất cả các quốc gia trong khu vực đã đưa ra các cam kết như một phần của Thỏa thuận Paris và nhiều nền kinh tế lớn nhất trong khu vực gần đây đã đưa ra các cam kết đầy tham vọng nhằm giảm lượng khí thải và đạt được mức độ trung hòa carbon.

  Để đối mặt với cuộc khủng hoảng khí hậu hiện hữu trong khi vẫn tích cực theo đuổi các mục tiêu phát triển của mình, các quốc gia trong khu vực phải giải quyết một số ưu tiên cấp bách: tăng cường khả năng phục hồi trước các tác động của khí hậu; chuyển đổi phương pháp trồng lúa để bảo vệ an ninh lương thực và giảm khí thải; bảo vệ rừng và các khu vực tự nhiên để làm bể chứa carbon và che chắn bờ biển; chuyển đổi sang năng lượng tái tạo từ nhiên liệu hóa thạch; và tìm ra những cách sáng tạo để tài trợ cho sự thay đổi đó và tạo ra thị trường cho khí thải.

  Ngân hàng Thế giới là đối tác lâu dài trong khu vực về kiến thức gây ra biến đổi khí hậu, thu thập dữ liệu, cung cấp tài chính và hợp tác với các chính phủ để thực hiện các hành động quan trọng nhằm giảm phát thải khí nhà kính, cải thiện khả năng phục hồi khí hậu và chuẩn bị - và ứng phó với- thảm họa thiên nhiên. Ở Đông Á và Thái Bình Dương, 39% cam kết mới của Ngân hàng Thế giới trong năm tài chính 2023 – 2,9 tỷ USD – đóng góp cho hành động về khí hậu.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com