Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to choose the word or phrase that best fits each other numbered blanks from 37 to 41.

The 20th century has been a big era for the British newspaper. Many, many new papers have emerged all over the country. (37) ________ cities have their own privately-published papers that circulate weekly, and there are several major publications that are published daily. For instance, one of Britain's most popular papers is The Guardian, (38) _________ used to be the Manchester Guardian. The Times is also still going strong. There are even newspapers that combine serious news with large sections devoted to celebrities like The Daily Mail, which is still a popular paper. The (39) ___________ of some papers also changed. In 1914, The Times published its first half-tone photo. In 1915, the Daily Mail ran its first comic strip, Teddy Tail and in 1924, the Sunday Express published its first crossword puzzle. Currently, like with the rest of the world, the newspaper industry is struggling as more people (40) ________ from paper and ink cartridges to join the Internet revolution. (41) _________, newspapers provide an important service for the world.

(Adapted from https://www.999inks.co.uk)

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to choose the word or phrase that best fits each other numbered blanks from 37 to 41.

The 20th century has been a big era for the British newspaper. Many, many new papers have emerged all over the country. (37) ________ cities have their own privately-published papers that circulate weekly, and there are several major publications that are published daily. For instance, one of Britain's most popular papers is The Guardian, (38) _________ used to be the Manchester Guardian. The Times is also still going strong. There are even newspapers that combine serious news with large sections devoted to celebrities like The Daily Mail, which is still a popular paper. The (39) ___________ of some papers also changed. In 1914, The Times published its first half-tone photo. In 1915, the Daily Mail ran its first comic strip, Teddy Tail and in 1924, the Sunday Express published its first crossword puzzle. Currently, like with the rest of the world, the newspaper industry is struggling as more people (40) ________ from paper and ink cartridges to join the Internet revolution. (41) _________, newspapers provide an important service for the world.

(Adapted from https://www.999inks.co.uk)

Quảng cáo

Câu 1:

A. Much

B. Each

C. Every

D. Most

Câu hỏi : 673741
Phương pháp giải:
Lượng từ
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. Much + N không đếm được: nhiều

  B. Each + N số ít: mỗi

  C. Every + N số ít: mỗi

  D. Most + N số nhiều: hầu hết

  Thông tin:

  Most cities have their own privately-published papers that circulate weekly, and there are several major publications that are published daily.

  Tạm dịch:

  Hầu hết các thành phố đều có các tờ báo do tư nhân xuất bản được phát hành hàng tuần và có một số ấn phẩm lớn được xuất bản hàng ngày.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2:

A. who

B. whom

C. which

D. that

Câu hỏi : 673742
Phương pháp giải:
Đại từ quan hệ
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Which thay thế cho danh từ chỉ sự vật, sự việc đứng trước nó

  Thông tin:

  The Guardian, which used to be the Manchester Guardian.

  Tạm dịch:

  The Guardian, từng là tờ Manchester Guardian.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3:

A. format

B. edition

C. movement

D. attention

Câu hỏi : 673743
Phương pháp giải:
Từ vựng
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. format (n): hình thức

  B. edition (n): phiên bản

  C. movement (n): phong trào

  D. attention (n): sự chú ý

  Thông tin:

  The format of some papers also changed. In 1914, The Times published its first half-tone photo.

  Tạm dịch:

  Định dạng của một số giấy tờ cũng thay đổi. Năm 1914, The Times xuất bản bức ảnh nửa tông màu đầu tiên.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4:

A. go through

B. turn away

C. take over

D. break down

Câu hỏi : 673744
Phương pháp giải:
Cụm động từ
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. go through: trải qua

  B. turn away: quay lưng lại với

  C. take over: đảm nhận

  D. break down: hỏng hóc

  Thông tin:

  Currently, like with the rest of the world, the newspaper industry is struggling as more people turn away from paper and ink cartridges to join the Internet revolution.

  Tạm dịch:

  Hiện nay, giống như phần còn lại của thế giới, ngành báo chí đang gặp khó khăn khi ngày càng có nhiều người quay lưng lại với giấy và hộp mực để tham gia cuộc cách mạng Internet.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 5:

A. Additionally

B. Moreover

C. Therefore

D. However

Câu hỏi : 673745
Phương pháp giải:
Liên từ
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. Additionally: ngoài ra

  B. Moreover: thêm vào

  C. Therefore: do đó

  D. However: tuy nhiên

  Thông tin:

  However, newspapers provide an important service for the world.

  Tạm dịch:

  Tuy nhiên, báo chí cung cấp một dịch vụ quan trọng cho thế giới.

  Chú ý:

  Nội dung dịch:

  Thế kỷ 20 là một kỷ nguyên lớn đối với tờ báo Anh. Rất nhiều tờ báo mới đã xuất hiện khắp cả nước. Hầu hết thành phố có các bài báo do tư nhân xuất bản được lưu hành hàng tuần và có một số ấn phẩm chính được xuất bản hàng ngày. Ví dụ, một trong những tờ báo phổ biến nhất của Anh là The Guardian, từng là tờ Manchester Guardian. The Times cũng vẫn đang phát triển mạnh mẽ. Thậm chí có những tờ báo kết hợp những tin tức nghiêm túc với những chuyên mục lớn dành cho những người nổi tiếng như The Daily Mail, tờ báo này vẫn còn là một tờ báo nổi tiếng. Hình thức của một số giấy tờ cũng thay đổi. Năm 1914, The Times xuất bản bức ảnh nửa tông màu đầu tiên. Năm 1915, tờ Daily Mail đăng truyện tranh đầu tiên, Teddy Tail và vào năm 1924, tờ Sunday Express xuất bản trò chơi ô chữ đầu tiên. Hiện nay, giống như phần còn lại của thế giới, ngành báo chí đang gặp khó khăn khi ngày càng có nhiều người từ giấy và hộp mực tham gia cuộc cách mạng Internet. Tuy nhiên, báo chí cung cấp một dịch vụ quan trọng cho thế giới.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com