Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best COMBINES each pair of sentences in the following questions from 1 to 4.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best COMBINES each pair of sentences in the following questions from 1 to 4.

Quảng cáo

Câu 1: His English isn’t good. He doesn't understand the essay.

A. If his English were good, he would understand the essay.

B. If his English is good, he can't understand the essay.

C. If his English is good, he can understand the essay.

D. If his English were good, he couldn't understand the essay.

Câu hỏi : 674287
Phương pháp giải:
Cấu trúc cơ bản
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tiếng Anh của anh ấy không tốt. Anh ấy không hiểu bài luận.

  - Câu điều kiện loại 2: If + S + V (quá khứ đơn), S + would/ could + V-infinitive

  Tạm dịch: Nếu tiếng Anh của anh ấy tốt thì anh ấy sẽ hiểu được bài luận.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: The exercise was very long. I couldn’t do it in thirty minutes.

A. The exercise was so long that I couldn’t do it in thirty minutes.

B. The exercise was long enough for me to do is thiry minnes

C. The exercise was very long, so I had to do it in thirty minutes.

D. The exercise was long so that I couldn't do it in thirty minutes

Câu hỏi : 674288
Phương pháp giải:
Cấu trúc cơ bản
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Bài tập rất dài. Tôi không thể làm điều đó trong ba mươi phút.

  - Cấu trúc “so that”: S + V(thường) + so + adv + that + S + V.

  Tạm dịch: Bài tập dài đến mức tôi không thể làm được trong ba mươi phút.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: Peter dislikes jazz music. Tom does, too.

A. Either Peter or Tom likes jazz music.

B. Not only Peter but also Tom likes jazz music.

C. Neither Peter nor Tom likes jazz music.

D. Both Peter and Tom like jazz music.

Câu hỏi : 674289
Phương pháp giải:
Cấu trúc cơ bản
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Peter không thích nhạc jazz. Tom cũng vậy.

  Neither + Noun 1 + nor + Noun 2 + V: Với cấu trúc “neither…nor” đứng ở đầu câu, động từ phải được chia theo danh từ thứ 2

  Tạm dịch: Cả Peter và Tom đều không thích nhạc jazz.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4: Albert decided to buy a motorbike. Hir car was solen last week.

A. Albert decided to buy a motorbike instead of a car last week.

B. Albert, whose car was stolen last week, decided to buy a motorbike.

C. Albert decided to buy a motorbike like his stolen car last week.

D. Alben decided to buy a motorbike before his car was stolen last week.

Câu hỏi : 674290
Phương pháp giải:
Cấu trúc cơ bản
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Albert quyết định mua một chiếc xe máy. Hir xe đã được solen vào tuần trước.

  - Whose: Dùng để chỉ sự sở hữu của người và vật.

  Cấu trúc: …. N (person, thing) + Whose + N + V

  Tạm dịch: Albert, người bị mất xe tuần trước, đã quyết định mua một chiếc xe máy.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com