Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

4.1. Có một hỗn hợp gồm hai chất khí X và Y.

- Nếu trộn cùng số mol thì thu được hỗn hợp khí có tỉ khối so với khí Heli là 7,5.

- Nếu trộn cùng khối lượng thì thu được hỗn hợp khí có tỉ khối so với khí oxi là 11/15.

Tìm khối lượng mol của X và Y. Gọi tên hai khí có thể có của X và Y.

4.2. Nung m gam hỗn hợp A gồm FeS và FeS2 trong một bình kín dung tích không đổi chứa không khí (gồm 20% thể tích O2 và 80% thể tích N2) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn B và hỗn hợp khí C. Biết thành phần phần trăm theo thể tích các khí trong hỗn hợp C là: N2 = 84,77%; SO2 = 10,6%; còn lại là O2. Hoà tan chất rắn B trong dung dịch H2SO4 vừa đủ, dung dịch thu được cho tác dụng với Ba(OH)2 dư. Lọc lấy kết tủa làm khô nung ở nhiệt độ cao tới khối lượng không đổi thu được 12,885 gam chất rắn. Tính m và phần trăm khối lượng mỗi chất trong A.

Câu 683325:

4.1. Có một hỗn hợp gồm hai chất khí X và Y.

- Nếu trộn cùng số mol thì thu được hỗn hợp khí có tỉ khối so với khí Heli là 7,5.

- Nếu trộn cùng khối lượng thì thu được hỗn hợp khí có tỉ khối so với khí oxi là 11/15.

Tìm khối lượng mol của X và Y. Gọi tên hai khí có thể có của X và Y.

4.2. Nung m gam hỗn hợp A gồm FeS và FeS2 trong một bình kín dung tích không đổi chứa không khí (gồm 20% thể tích O2 và 80% thể tích N2) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn B và hỗn hợp khí C. Biết thành phần phần trăm theo thể tích các khí trong hỗn hợp C là: N2 = 84,77%; SO2 = 10,6%; còn lại là O2. Hoà tan chất rắn B trong dung dịch H2SO4 vừa đủ, dung dịch thu được cho tác dụng với Ba(OH)2 dư. Lọc lấy kết tủa làm khô nung ở nhiệt độ cao tới khối lượng không đổi thu được 12,885 gam chất rắn. Tính m và phần trăm khối lượng mỗi chất trong A.

Câu hỏi : 683325
Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hoá học của các chất.

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  4.1.

  Trộn X, Y cùng số mol

  M = 7,5.4 = 30 (g/mol)

  Đặt số mol các chất: X : a mol; Y : a mol

  (MX.a + MY.a) / (a + a) = 30 ⇒ MX + MY = 60(I)

  Trộn X, Y cùng khối lượng:

  M= 11/15. 32 = 352/15 (g/mol)

  Đặt số mol các chất: X : x mol; Y : y mol

  mX = mY ⟹  x.MX = y.MY  ⟹  x/y = MY/MX ⟹ Chọn: x =MY, y = MX

  (MX.x + MY.y) / (x + y) = 352/15 ⟹ (MX.MY + MY. MX) / (MY + MX) = 352/15

  ⟹ (MX.MY + MY. MX) / 60 = 352/15 ⟹ MX.MY = 704(II)

  Từ (I), (II) ⟹ MY.(60  ̶  MX) = 704 ⟹ (MX)2  ̶  60.MX + 704 = 0

  ⟹ MX = 44 (g/mol) ⟹ MY = 16 (g/mol)

  hoặc MX = 16 (g/mol) ⟹ MY = 44 (g/mol)

  Trường hợp 1:

  MX = 44 (g/mol) ⟹  X: CO2 (cacbon đioxit) hoặc C3H8 (propan) hoặc N2O (đinitơ oxit) hoặc CH3CHO (andehit axetic)

  MY = 16 (g/mol) ⟹ Y: CH4 (metan)

  Trường hợp 2:

  MY = 44 (g/mol) ⟹ Y: CO2 (cacbon đioxit) hoặc C3H8 (propan) hoặc N2O (đinitơ oxit) hoặc CH3CHO (andehit axetic)

  MX = 16 (g/mol) ⟹ X: CH4 (metan)

  4.2.

  Đặt số mol các chất trong A: FeS : a mol; FeS2 : b mol.

  Nung A trong không khí:

  4FeS + 7O2  →  2Fe2O3 +  4SO2

  a →      1,75a         0,5a         a            mol

  4FeS2 + 11O2   →    2Fe2O3  +  8SO2

  b →        2,75b            0,5b          2b          mol

  Chất rắn B: Fe2O3 : (0,5a + 0,5b) mol.

  nN2/nSO2 = 84,77/10,6 ⟹ nN /(a + 2b) = 84,77/10,6 ⟹ nN2 = 8(a + 2b) = (8a + 16b) mol

  %VO2 (C) = 100%  ̶  84,77%  ̶  10,6% = 4,63%

  nSO2 (C)/nO2 (C) = 10,6/4,63 ⟹  (a  + 2b)/ nO2 (C) = 10,6/4,63 ⟹ nO2 (C) = 0,43679.(a + 2b) mol

  nO2 (không khí) = nN2 (không khí)/4 =(8a + 16b)/4 = (2a + 4b) mol

  ⟹ nO2 (pứ) = (2a + 4b)  ̶  0,43679.(a  + 2b) = 1,75a + 2,75b

  ⟹ 1,56321a + 3,1642b = 1,75a + 2,75b ⟹ 0,18679a = 0,4142b(I)

  B tác dụng với dung dịch H2SO4 vừa đủ:

  Fe2O3      +       3H2SO4   →Fe2(SO4)3………+         3H2O

  0,5.(a + b)→                      0,5.(a + b)            mol

  Dung dịch thu được: Fe2(SO4)3 : 0,5.(a + b) mol

  Dung dịch thu được tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư:

  Fe2(SO4)3  +  3Ba(OH)2   →   3BaSO4 ↓ + 2Fe(OH)3

  0,5.(a + b)→                              1,5.(a + b)   (a + b)         mol

  Kết tủa gồm: BaSO4 : 1,5.(a + b) mol; Fe(OH)3 : (a + b) mol.

  Nung kết tủa:

  2Fe(OH)3   →   Fe2O3  +   3H2O

  (a + b)→         0,5.(a + b)                mol

  Chất rắn thu được: BaSO4: 1,5.(a + b) mol; Fe2O3 : 0,5.(a + b) mol.

  mBaSO4 + mFe2O3 = mchất rắn ⟹ 233.1,5.(a + b) + 160.0, 5.(a + b) = 12,885    (II)

  Từ (I), (II) → a ≈ 0,021 mol; b = 0,0093 mol

  m = mFeS+mFeS2 = 88.0,021 + 120.0,0093 = 2,964 gam

  %mFeS = 88.0,021.100%/2,964= 62,35%

  %mFeS2 = 100%  ̶  62,35% = 37,65%

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com